解历史

— 介绍历史人物、历史事件、历史故事
手机访问: https://m.531761.com

弟子规全文带拼音

2020-12-10 11:11:35 当前位置:解历史 > 精选问答 > 手机阅读

dì zǐ guī   shèng rén xùn   shǒu xiào tì    cì jǐn xìn

弟子规    圣人训    首孝弟    次谨信

fàn ài zhòng   ér qīn rén    yǒu yú lì  zé xué wén

泛爱众    而亲仁    有余力    则学文

rù zé xiào

入则孝

fù mǔ hū        yìng wù huǎn        fù mǔ mìng  xíng wù lǎn

父母呼    应勿缓    父母命    行勿懒

fù mǔ jiào  xū jìng tīng   fù mǔ zé   xū shùn chéng

父母教    须敬听    父母责    须顺承

dōng zé wēn  xià zé jìng   chén zé xǐng  hūn zé dìng

冬则温    夏则凊    晨则省    昏则定

chū bì gào    fǎn bì miàn   jū yǒu cháng  yè wú biàn

出必告    反必面    居有常    业无变

shì suī xiǎo  wù shàn wéi   gǒu shàn wéi  zǐ dào kuī

事虽小    勿擅为    苟擅为    子道亏

wù suī xiǎo   wù sī cáng    gǒu sī cáng    qīn xīn shāng

物虽小    勿私藏    苟私藏    亲心伤

qīn suǒ hào   lì wèi jù qīn suǒ wù    jǐn wèi qù

亲所好    力为具    亲所恶    谨为去

shēn yǒu shāng       yí qīn yōu     dé yǒu shāng yí qīn xiū

身有伤    贻亲忧    德有伤    贻亲羞

qīn ài wǒ       xiào hé nán    qīn zēng wǒ   xiào fāng xián

亲爱我    孝何难    亲憎我    孝方贤

qīn yǒu guò    jiàn shǐ gēng yí wú sè        róu wú shēng

亲有过    谏使更    怡吾色    柔吾声

jiàn bú rù yuè fù jiàn       hào qì suí tà wú yuàn

谏不入    悦复谏    号泣随    挞无怨

qīn yǒu jí       yào xiān cháng        zhòu yè shì    bù lí chuáng

亲有疾    药先尝    昼夜侍    不离床

sāng sān nián  cháng bēi yè   jū chù biàn    jiǔ ròu jué

丧三年    常悲咽    居处变    酒肉绝

sāng jìn lǐ       jì jìn chéng   shì sǐ zhě     rú shì shēng

丧尽礼    祭尽诚    事死者    如事生

chū zé tì

出则弟

xiōng dào yǒu dì dào gōng   xiōng dì mù   xiào zài zhōng

兄道友    弟道恭    兄弟睦    孝在中

cái wù qīng   yuàn hé shēng       yán yǔ rěn      fèn zì mǐn

财物轻    怨何生    言语忍    忿自泯

huò yǐn shí   huò zuò zǒu   zhǎng zhě xiān       yòu zhě hòu

或饮食    或坐走    长者先    幼者后

zhǎng hū rén  jí dài jiào       rén bù zài       jǐ jí dào

长呼人    即代叫    人不在    已即到

chēng zūn zhǎng     wù hū míng  duì zūn zhǎng        wù xiàn néng

称尊长    勿呼名    对尊长    勿见能

lù yù zhǎng    jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路遇长    疾趋揖    长无言    退恭立

qí xià mǎ      chéng xià jū    guò yóu dài    bǎi bù yú

骑下马    乘下车    过犹待    百步余

zhǎng zhě lì   yòu wù zuò     zhǎng zhě zuò        mìng nǎi zuò

长者立    幼勿坐    长者坐    命乃坐

zūn zhǎng qián        shēng yào dī  dī bù wén     què fēi yí

尊长前    声要低    低不闻    却非宜

jìn bì qū        tuì bì chí     wèn qǐ duì    shì wù yí

进必趋    退必迟    问起对    视勿移

shì zhū fù rú shì fù   shì zhū xiōng   rú shì xiōng

事诸父    如事父    事诸兄    如事兄

jǐn

zhāo qǐ zǎo    yè mián chí   lǎo yì zhì       xī cǐ shí

朝起早    夜眠迟    老易至    惜此时

chén bì guàn jiān shù kǒu   biàn niào huí zhé jìng shǒu

晨必盥    兼漱口    便溺回    辄净手

guān bì zhèng       niǔ bì jié       wà yǔ lǚ         jù jǐn qiè

冠必正    纽必结    袜与履    俱紧切

zhì guān fú    yǒu dìng wèi  wù luàn dùn   zhì wū huì

置冠服    有定位    勿乱顿    致污秽

yī guì jié   bú guì huá       shàng xún fèn  xià chèn jiā

衣贵洁    不贵华    上循分    下称家

duì yǐn shí   wù jiǎn zé       shí shì kě     wù guò zé

对饮食    勿拣择    食适可    勿过则

nián fāng shào        wù yǐn jiǔ      yǐn jiǔ zuì      zuì wéi chǒu

年方少    勿饮酒    饮酒醉    最为丑

bù cōng róng   lì duān zhèng   yī shēn yuán    bài gōng jìng

步从容    立端正    揖深圆    拜恭敬

wù jiàn yù      wù bǒ yǐ       wù jī jù wù yáo bì

勿践阈    勿跛倚    勿箕踞    勿摇髀

huǎn jiē lián   wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān     wù chù léng

缓揭帘    勿有声    宽转弯    勿触棱

zhí xū qì       rú zhí yíng   rù xū shì        rú yǒu rén

执虚器    如执盈    入虚室    如有人

shì wù máng    máng duō cuò wù wèi nán      wù qīng lüè

事勿忙    忙多错    勿畏难    勿轻略

dòu nào chǎng        jué wù jìn     xié pì shì      jué wù wèn

斗闹场    绝勿近    邪僻事    绝勿问

jiāng rù mén    wèn shú cún    jiāng shàng táng      shēng bì yáng

将入门    问孰存    将上堂    声必扬

rén wèn shuí  duì yǐ míng wú yǔ wǒ       bù fēn míng

人问谁    对以名    吾与我    不分明

yòng rén wù    xū míng qiú   tǎng bù wèn   jí wéi tōu

用人物    须明求    倘不问    即为偷

jiè rén wù       jí shí huán   hòu yǒu jí       jiè bù nán

借人物    及时还    后有急    借不难

xìn

fán chū yán    xìn wéi xiān    zhà yǔ wàng  xī kě yān

凡出言    信为先    诈与妄    奚可焉

huà shuō duō        bù rú shǎo     wéi qí shì      wù nìng qiǎo

话说多    不如少    惟其是    勿佞巧

jiān qiǎo yǔ     huì wū cí     shì jǐng qì    qiè jiè zhī

奸巧语    秽污词    市井气    切戒之

jiàn wèi zhēn   wù qīng yán    zhī wèi dì wù qīng chuán

见未真    勿轻言    知未的    勿轻传

shì fēi yí        wù qīng nuò  gǒu qīng nuò  jìn tuì cuò

事非宜    勿轻诺    苟轻诺    进退错

fán dào zì zhòng qiě shū  wù jí jí      wù mó hū

凡道字    重且舒    勿急疾    勿模糊

bǐ shuō cháng       cǐ shuō duǎn         bù guān jǐ      mò xián guǎn

彼说长    此说短    不关己    莫闲管

jiàn rén shàn   jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见人善    即思齐    纵去远    以渐跻

jiàn rén è        jí nèi xǐng     yǒu zé gǎi       wú jiā jǐng

见人恶    即内省    有则改    无加警

wéi dé xué       wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯德学    唯才艺    不如人    当自砺

ruò yī fú        ruò yǐn shí    bù rú rén       wù shēng qī

若衣服    若饮食    不如人    勿生戚

wén guò nù    wén yù lè       sǔn yǒu lái       yì yǒu què

闻过怒    闻誉乐    损友来    益友却

wén yù kǒng  wén guò xīn  zhí liàng shì  jiàn xiāng qīn

闻誉恐    闻过欣    直谅士    渐相亲

wú xīn fēi      míng wéi cuò yǒu xīn fēi      míng wéi è

无心非    名为错    有心非    名为恶

guò néng gǎi  guī yú wú     tǎng yǎn shì   zēng yì gū

过能改    归于无    倘掩饰    增一辜

fàn ài zhòng

泛爱众

fán shì rén       jiē xū ài    tiān tóng fù     dì tóng zài

凡是人    皆须爱    天同覆    地同载

xìng gāo zhě   míng zì gāo  rén suǒ zhòng         fēi mào gāo

行高者    名自高    人所重    非貌高

cái dà zhě       wàng zì dà     rén suǒ fú       fēi yán dà

才大者    望自大    人所服    非言大

yǐ yǒu néng   wù zì sī        rén suǒ néng  wù qīng zī

己有能    勿自私    人所能    勿轻訾

wù chǎn fù     wù jiāo pín    wù yàn gù      wù xǐ xīn

勿谄富    勿骄贫    勿厌故    勿喜新

rén bù xián     wù shì jiǎo    rén bù ān        wù huà rǎo

人不闲    勿事搅    人不安    勿话扰

rén yǒu duǎn  qiè mò jiē      rén yǒu sī       qiè mò shuō

人有短    切莫揭    人有私    切莫说

dào rén shàn   jí shì shàn    rén zhī zhī    yù sī miǎn

道人善    即是善    人知之    愈思勉

yáng rén è       jì shì è      jí zhī shèn        huò qiě zuò

扬人恶    即是恶    疾之甚    祸且作

shàn xiāng quàn     dé jiē jiàn      guò bù guī    dào liǎng kuī

善相劝    德皆建    过不规    道两亏

fán qǔ yǔ        guì fēn xiǎo   yǔ yí duō      qǔ yí shǎo

凡取与    贵分晓    与宜多    取宜少

jiāng jiā rén    xiān wèn jǐ     jǐ bú yù jí sù yǐ

将加人    先问己    己不欲    即速已

ēn yù bào       yuàn yù wàng        bào yuàn duǎn        bào ēn cháng

恩欲报    怨欲忘    抱怨短    报恩长

dài bì pú  shēn guì duān suī guì duān     cí ér kuān

待婢仆    身贵端    虽贵端    慈而宽

shì fú rén      xīn bù rán      lǐ fú rén fāng wú yán

势服人    心不然    理服人    方无言

qīn rén

亲仁

tóng shì rén     lèi bù qí   liú sú zhòng     rén zhě xī

同是人    类不齐    流俗众    仁者希

guǒ rén zhě    rén duō wèi    yán bú huì     sè bú mèi

果仁者    人多畏    言不讳    色不媚

néng qīn rén  wú xiàn hǎo   dé rì jìn        guò rì shǎo

能亲仁    无限好    德日进    过日少

bù qīn rén     wú xiàn hài    xiǎo rén jìn     bǎi shì huài

不亲仁    无限害    小人进    百事坏

yú lì xué wén

余力学文

bú lì xíng     dàn xué wén  zhǎng fú huá  chéng hé rén

不力行    但学文    长浮华    成何人

dàn lì xíng    bù xué wén   rèn jǐ jiàn       mèi lǐ zhēn

但力行    不学文    任己见    昧理真

dú shū fǎ       yǒu sān dào    xīn yǎn kǒu    xìn jiē yào

读书法    有三到    心眼口    信皆要

fāng dú cǐ      wù mù bǐ      cǐ wèi zhōng  bǐ wù qǐ

方读此    勿慕彼    此未终    彼勿起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào    zhì sè tōng

宽为限    紧用功    工夫到    滞塞通

xīn yǒu yí      suí zhá jì      jiù rén wèn     qiú què yì

心有疑    随札记    就人问    求确义

fáng shì qīng        qiáng bì jìng jī àn jié  bǐ yàn zhèng

房室清    墙壁净    几案洁    笔砚正

mò mó piān     xīn bù duān     zì bú jìng  xīn xiān bìng

墨磨偏    心不端    字不敬    心先病

liè diǎn jí       yǒu dìng chù  dú kàn bì       huán yuán chù

列典籍    有定处    读看毕    还原处

suī yǒu jí       juàn shù qí    yǒu quē huài  jiù bǔ zhī

虽有急    卷束齐    有缺坏    就补之

fēi shèng shū   bǐng wù shì  bì cōng míng        huài xīn zhì

非圣书    屏勿视    敝聪明    坏心志

wù zì bào      wù zì qì        shèng yǔ xián kě xún zhì

勿自暴    勿自弃    圣与贤    可驯致

相关文章:

精选问答本月排行

猜你喜欢